Vestbjerg Hallen, Vestbjerg

Vestbjerg Hallen, Vestbjerg

Bygherre

Aalborg Kommune

Totalrådgiver

Kærsgaard & Andersen A/S

Periode

2015

Opgavens omfang

Skitseoplæg til udvidelse af hallens faciliteter.

Rådgivningens omfang

Skitsering

VIL DU VIDE MERE?

Jakob Thiel

Tegnestueleder, bygningskonstruktør

Master i Bygherrerådgivning

Nils Pagh Andreasen

Kreativ leder, Partner, Arkitekt MAA​

​Skitseoplæg til Vestbjerg Idræts- og Kulturcenter

Det har i gennem mange år været en ambition for det samlede foreningsliv og ikke mindst skolen i Vestbjerg at der skal ske en fremtidssikring af Vestbjerg Skolehal. Den eksisterende hal er fra slutningen af 70’erne og er ikke længere tidssvarende - hverken i forhold til teknik, funktionalitet, kapacitet eller rumlige kvaliteter og muligheder. Vestbjerg er som by i positiv udvikling med en attraktiv placering i forhold til både Aalborg de store rekreative områder i Hammer Bakker. Hvis den positive bymæssige udvikling skal fortsætte er det nødvendigt med et ambitiøst og samlende idræts og kulturliv i byen - med en bred vifte af tilbud til byen borgere og plads til forskellighed - idrætsforening, skole, borgerforening, ungdomsklub mv.

”Vi drømmer om et hus der lever 24/7, summer af liv og aktivitet, et samlingspunkt for byen som kan rumme en mangfoldighed af funktioner og rumligheder”

Sådan kan ønskerne til det nye ”Vestbjerg idræts og kulturcenter” ( VIK ) kort opsummeres. Huset skal ud over de klassiske idrætsfunktioner - primært håndbold, gymnastik, volleyball og badminton - kunne tiltrække en ny generation af brugere, som i mindre grad engagerer sig i det traditionelle sportsmiljø omkring hallen. VIK skal desuden indeholde byens succesfulde foreningsdrevne fitnesscenter. VIK skal også i høj grad være med til at generere en inspirerende og nytænkende ramme omkring skoleidrætten. Skoleidrætten er starten på børnenes mere organiserede fysiske udfoldelser, et vigtigt afsæt for et aktivt liv. Huset er en ramme om et styrket samarbejde mellem skole, borgere og foreningsliv - til gavn og inspiration for alle.

Der er behov for ekstra arealer, for at kunne imødekomme både skolens og de forskellige foreningers øgede behov, og kernen i projektet er at få skabt en inspirerende sammenhæng mellem den ny bygning og eksisterende funktioner, skole mv.

Det er hvor tingene bindes sammen at der skabes nye muligheder og rumligheder for aktiviteter der rækker ud over ”det vi kender” - og skabe en dynamo for udviklingen af et integreret og spændende foreningsliv i Vestbjerg. Ambitionen er et samlende ”rum” for byens borgere, et sted som man har lyst til at komme til og møde nye og kendte ansigter. Aktiviteter som fællesspisning, vinsmagning osv. skal på samme måde som idrætten, være med til at skabe et inspirerende og dynamisk miljø.

Det er desuden i krydsfeltet mellem nyt og gammelt hvor VIK i høj grad åbner sig op i forhold til omgivelserne, hvor der skabes sammenhæng i forhold til byen, skolen osv. - hvor huset inviterer indenfor og det er muligt at orientere sig i forhold til de forskellige aktiviteter.

Arkitektur

Det er ambitionen at skabe et hus der i form, udtryk og materialitet føjer sig ind på en naturlig måde og samtidig er umiskendeligt nyt. Et hus der rumligt går i dialog med det eksisterende og skaber nye attraktive steder til aktivitet og ophold. Formen på den nye bygning er genereret ud fra ønsket om enkelhed og åbenhed. Et hus der definerer rum og samtidig styrker de forbindelser der knytter skole, VIK og byen sammen. Et enkelt og blødt afrundet volumen med store og præcist placerede åbninger der tillader masser af dagslys i huset og desuden gør det åbent, imødekommende og transparent. Transparens har i hele processen været en væsentlig parameter i forhold til at VIK visuelt skal kommunikere med omgivelserne - man kan se hvad der sker i huset.

Organisering

Både eksternt og internt har det været afgørende at skabe mest mulig gennemsigtighed i huset. Det skal være nemt at orientere sig når man kommer der til, og det liv der foregår rundt omkring skal være synligt og inspirerende.

Centralt placeret - som et naturligt omdrejningspunkt - ligger ankomst og café området. Ankomstbygningen som en lav og intim del som skyder sig ind som et bindeled mellem den nye hal og den eksisterende bygning - her fra er der adgang og visuel kontakt til samtlige faciliteter. Caféen etableres i halvdelen af den nuværende gymnastiksal - her er der tilstrækkelig rumlighed til at lave en ”loungehems” - som kan benyttes i mange sammenhænge - til ungdomsklub, afslapning, vinsmagning, borgerforening mv. Fra hemsen skabes der er stort vue ud over den eksisterende sportshal. Den resterende del af gymnastiksalen kan udnyttes til en fin og fleksibel multisal, som både kan benyttes af foreningerne og desuden bruges til udlejning mv.

Som et naturligt bindeled mellem caféen og multisalen placeres køkkenet, på den måde skabes mest mulig fleksibilitet og anvendelighed på tværs af diverse parallelle arrangementer. Køkkenet åbnes mod cafédelen med en ”udsalgssdel”. Detailindretningen af køkkenet ligger i efterfølgende projekteringsfase.

Samlet set har det været ambitionen at skabe nogle inspirerende og varierede rumligheder og funktioner som giver lyst til både ophold, afslapning og aktivitet på tværs af husets mange brugere.

Fitness placeres primært i den nye del af bygningskomplekset med indgang fra ankomstområdet. Faciliteterne er ikke detailindrettet og afventer yderligere program præcisering. Som for den øvrige del af huset er der skabt mest mulig transparens, således at aktiviteterne i denne del indgår som en naturlig del af det liv der udspiller sig i huset. Den træningssal som etableres hvor nuværende cafeteria ligger tænkes også anvendt af fitness. Ved at sprede aktiviteterne øges dynamikken i huset - og den summen af liv som ønskes kan realiseres.​

Kastetvej 21a, Aalborg    |    Margrethepladsen 4, 2.sal, Aarhus C    |     Tlf.: 70 27 11 31